ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

เว็บไซต์นี้เป็น Portal site ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลในภาพรวมเกี่ยวกับการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น จัดทำและดูแลโดยองค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น (Japan Student Services Organization - JASSO) (ต่อไปขอเรียกว่า ""องค์การฯ"") ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เผยแพร่แก่สาธารณะโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ทางองค์การฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการข้อมูลไปใช้ ทั้งนี้สำหรับข้อมูลที่มีความจำเป็น ขอให้ติดต่อสอบถามกับทางหน่วยงานที่ดูแลโดยตรง สิทธิทางปัญญา (Copyright) ของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้เป็นขององค์การ และหน่วยงานเจ้าของลิงค์ (ผู้ให้ข้อมูล) ห้ามไม่ให้ผู้ใดนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางองค์การฯ หรือผู้ให้ข้อมูล อนึ่ง ในกรณีที่เนื้อหานั้นมีการระบุเกี่ยวกับสิทธิทางปัญญาและเงื่อนไขการใช้งาน ขอให้ผู้ใช้งานปฏิบัติตามข้อมูลที่ปรากฎในหน้านั้นๆ


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.