ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

สมัครเข้าเรียนในโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น
สถาบันอุดมศึกษาในญี่ปุ่น โดยทั่วไปแล้วจะจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาญี่ปุ่น มีเพียงบางหลักสูตรที่เปิดสอนเป็นภาษาอังกฤษซึ่งมีจำนวนน้อย ดังนั้น ความสามารถทางด้านภาษาญี่ปุ่นที่เพียงพอจึงจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับนักศึกษาที่สนใจจะศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น
คุณสมบัติในการเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นนั้นส่วนมากแล้ว คือ "ผู้ที่จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี หรือเทียบเท่า"
Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.