ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt

ขั้นตอนการเข้าประเทศ
ขั้นตอนที่จำเป็นในการเข้าประเทศญี่ปุ่นในฐานะนักศึกษาต่างชาติมีดังนี้
(1) ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาจากสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัย ฯลฯ)
(2) ทำหนังสือเดินทาง(พาสปอร์ต)ในประเทศของตน
(3) ขอวีซ่าจากสถานทูตหรือสถานกงสุลญี่ปุ่นในประเทศของตน
การยื่นขอวีซ่าทำได้ 2 วิธี คือ
(1) ขอวีซ่าโดยที่ยังไม่ได้รับ "เอกสารรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility - COE)"
(2) ขอวีซ่าเมื่อได้รับ "เอกสารรับรองสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility - COE)"

image


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.