ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


ระบบการศึกษาของญี่ปุ่น

การศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่นจะเริ่มต้นหลังจากผู้เรียนจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา(6ปี) และระดับมัธยมศึกษา (มัธยมศึกษาตอนต้น 3 ปีและมัธยมศึกษา ตอนปลาย 3 ปี) รวมเป็นระยะเวลา 12 ปี สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่นักศึกษาต่างชาติสามารถเข้าศึกษาต่อได้แบ่งเป็นสถาบันของภาครัฐ ท้องถิ่น และเอกชน มีทั้งหมด 5 ประเภทได้แก่ 1) วิทยาลัยเทคนิค 2) วิทยาลัยอาชีวศึกษา 3) วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น 4) มหาวิทยาลัย 5) บัณฑิตวิทยาลัย

image
เมื่อผู้เรียนสำเร็จการศึกษาหลักสูตรระดับสูงจากวิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้นหรือวิทยาลัยเทคนิคที่ได้รับการรับรองจาก National Institution for Academic Degrees and University Evaluation (NIAD-UE) และผ่านการพิจารณาจากทาง NIAD-UE แล้ว จะได้รับ “วุฒิปริญญาตรี” ทั้งนี้ กรุณาตรวจสอบกับทางสถาบันที่สนใจ โดยตรงในรายละเอียด

โดยปกติ ปีการศึกษาของสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นจะเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนและสิ้นสุดในเดือนมีนาคมของปีถัดไป สถาบันอุดมศึกษาส่วนใหญ่จะมีระบบ 2 ภาคการศึกษา
image
โดยทั่วไปใน 1 ปีการศึกษาจะมีการปิดภาคการศึกษาด้วยกัน 3 ช่วงคือ ปิดภาคฤดูร้อน (ปลายเดือนกรกฎาคมถึงต้นเดือนกันยายน) ภาคฤดูหนาว (ปลายเดือนธันวาคมถึงต้นเดือนมกราคม) และภาคฤดูใบไม้ผลิ (เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม)

โดยส่วนมาก สถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นจะเปิดภาคการศึกษาในช่วงเดือนเมษายน แต่ก็มีบางสถาบันที่เปิดให้เข้าเรียนในช่วงฤดูใบไม้ร่วง (เดือนกันยายนหรือตุลาคม)
image
วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้นมหาวิทยาลัยและบัณฑิตวิทยาลัยที่รับเข้าศึกษานอกจากเดือนเมษายน

● จำนวนสถาบันการศึกษาระดับสูงแบ่งเป็นภาครัฐ ท้องถิ่นและเอกชน
  รัฐ ท้องถิ่น เอกชน รวม
วิทยาลัยเทคนิค 51 3 3 57
วิทยาลัย อาชีวศึกษา 10 193 2,608 2,811
วิทยาลัยหลักสูตร ระยะสั้น 19 340 359
มหาวิทยาลัย 82 86 584 752
บัณฑิตวิทยาลัย 86 74 464 624
อ้างอิง: “การสำรวจขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาประจำปี 2013” (กระทรวงศึกษาธิการ วัฒนธรรม การกีฬา วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
*The Open University of Japan รวมอยู่ในมหาวิทยาลัยเอกชน


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.