ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


การฝึกงาน และการหางานหลังจากจบการศึกษา

นักศึกษาต่างชาติที่ได้ทำงานในญี่ปุ่นหลังจากจบการศึกษามีจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปี ทั้งนี้ จะอธิบายข้อควรระวังเกี่ยวกับการเปลี่ยนสถานภาพการพำนักเพื่อทำงานในบริษัทโดยแบ่งออกเป็น 4 หัวข้อดังนี้

หัวข้อ ข้อควรระวัง/ส่วนที่ต้องเพิ่มเติม
ประวัติการศึกษา เป็นผู้จบการศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัย
เป็นผู้ที่จบการศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาและได้รับวุฒิการศึกษา “ประกาศนียบัตรวิชาชีพ”
เนื้อหาของงานที่คิดว่าจะได้ทำ ควรเน้นไปที่ความเกี่ยวข้องของเนื้อหางานที่จะทำงานในที่ทำงานกับสาขาวิชาที่ตนจบมา
(ต.ย.) ในกรณีของผู้ที่จบสาขาการออกแบบเสื้อผ้าแต่ว่าได้งานเป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน/โปรแกรมเมอร์ อาจจะยื่นขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักได้ยาก
ค่าตอบแทน ได้ค่าตอบแทนเท่ากันหรือมากกว่าเพื่อนร่วมงานทางญี่ปุ่น
สถานการณ์ของบริษัท เป็นบริษัทที่มีรากฐานในการบริหารงานและผลประกอบการมั่นคง เป็นต้น

การดำเนินการขอเปลี่ยนสถานภาพจาก “นักศึกษาวิทยาลัย (College Student)” เป็น “การทำกิจกรรมเฉพาะ (เพื่อหางาน)” จะทำให้นักศึกษาต่างชาติซึ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วสามารถที่จะหางานได้เป็นเวลา 1 ปี (กำหนดให้ต่ออายุได้เพียง 1 ครั้งหลังจากที่ได้รับสถานภาพดังกล่าวมาแล้ว 6 เดือน) สามารถสอบรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น

image

image 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.