ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคนิค หรือมีชื่อย่อว่า “โคเซน” (KOSEN) เป็นหลักสูตรต่อเนื่อง 5 ปี (สาขาพาณิชย์นาวี 5 ปีครึ่ง) หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมต้น จัดเป็นสถาบันการศึกษาระดับสูงเช่นเดียวกับมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่นักศึกษาต่างชาติสามารถเทียบโอนเข้าวิทยาลัย เทคนิคได้ตั้งแต่ชั้นปีที่ 3

<จุดเด่นด้านการศึกษา>
เป็นองค์กรการศึกษาเพื่อสร้างบุคลากรทางด้านเทคนิคที่สามารถปฏิบัติงานได้จริงและรองรับเทคโนโลยีใหม่ๆได้ทันที ผู้เรียนจะได้เรียน เกี่ยวกับเทคโนโลยีต่างๆ ที่ใช้อยู่ในโลกปัจจุบัน โดยเน้นศึกษาผ่านการทดลองและฝึกปฏิบัติจริงพร้อมทั้งปูพื้นฐานทางทฤษฎีขั้นสูงควบคู่กันไป
สาขาส่วนใหญ่จะเป็นทางด้านอุตสาหกรรม แต่ก็มีสาขาพาณิชย์นาวีสำหรับเป็นลูกเรือด้วยเช่นกัน
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปีจะได้วุฒิ “อนุปริญญา”
มีหลักสูตรเฉพาะทางระดับสูง 2 ปีต่อจากหลักสูตร 5 ปี
ผู้ที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเฉพาะทางระดับสูง ถ้าผ่านการประเมินจากองค์กรประเมินของมหาวิทยาลัยที่ให้วุฒิแล้ว สามารถได้รับ
"วุฒิปริญญาตรี" (เช่นเดียวกับวุฒิปริญญาตรีของมหาวิทยาลัย)


การเทียบโอนเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัยเทคนิค(KOSEN)

เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 11 ปีขึ้นไปจากต่างประเทศ
เป็นผู้ที่ผ่านการรับรอง หรือคาดว่าจะผ่านการรับรองจากต่างประทศว่ามีวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาหลักสูตร 11 ปี
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษา หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองแล้วว่าเทียบเท่ากับ โรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายของต่างประเทศ
เป็นผู้ที่มี หรือคาดว่าจะได้รับใบรับรอง International Baccalaureate, Abitur หรือ Baccalaureate
เป็นผู้ที่สำเร็จ หรือคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในหลักสูตร 11 ปีจากโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ (WASC, ACSI, ECIS)
เป็นผู้ที่ได้รับการยอมรับว่ามีความสามารถทางการเรียนเทียบเท่า หรือสูงกว่าการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ในข้อ ①~③ นั้น กรณีที่ศึกษาไม่ครบระยะเวลา 11 ปี จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อจากสถาบันที่ได้รับ การรับรองจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการก่อน


เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร
เนื่องจากวิทยาลัยเทคนิค (KOSEN) ใช้ข้อสอบเดียวกันทั่วประเทศในการทดสอบ ดังนั้นเอกสารที่ใช้จะเหมือนกัน

ใบสมัครเข้าศึกษา (ของทางสถาบัน)
บัตรประจำตัวผู้เข้าสอบและรูปถ่าย (ที่สถาบันกำหนด)
ใบรับรองสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ในระดับมัธยมปลาย
สำเนาทะเบียนบ้าน
เอกสารรับรองผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
เอกสารรับรองผลสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS
เอกสารรับรองสถานะทางการเงิน
ผลการตรวจสุขภาพ (เฉพาะผู้สมัครสาขาพาณิชย์นาวี)


การสอบเข้า
วิทยาลัยเทคนิค (KOSEN) จะคัดเลือกเข้าศึกษาจากการประเมินในหัวข้อดังต่อไปนี้
(ทั้งนี้ แต่ละวิทยาลัยจะคัดเลือกตามมาตรฐานของตน)

ใบสมัคร
ผลการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)
ผลการสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS
ผลการสอบสัมภาษณ์

image

  หลังจากจบการศึกษา  
 
นักเรียนต่างชาติหลังจากจบการศึกษาแล้วส่วนใหญ่จะเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยรัฐบาล
 

 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.