ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


วิทยาลัยอาชีวศึกษา

คุณอยากจะทำอาชีพอะไร?

หลักสูตรวิชาชีพที่เปิดสอนในวิทยาลัยอาชีวศึกษาหรือเรียกอีกอย่างว่า “Senmon Gakko” เป็นสถาบันอุดมศึกษาประเภทหนึ่งที่มุ่งยกระดับการศึกษาและให้ผู้เรียนได้รับความรู้ เทคนิค และทักษะที่จำเป็นในการประกอบอาชีพและการใช้ชีวิตจริง โดยสถานศึกษาแบ่งออกเป็นสาขาต่างๆ มากมาย ได้แก่ การแพทย์ อุตสาหกรรม ภาษาและวัฒนธรรม ธุรกิจการค้า สาธารณสุข การสอน สังคมสงเคราะห์ เสื้อผ้าและเครื่องประดับ คหกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ และอื่นๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้เรียนจะได้เรียนรู้สิ่งที่จำเป็นในการประกอบอาชีพต่างๆ ดังต่อไปนี้
นักออกแบบการ์ตูนอนิเมชั่น, ผู้กำกับภาพยนตร์, โปรดิวเซอร์, นักสร้างเกม, นักออกแบบตกแต่งภายใน, สถาปนิก, วิศวกรระบบ เป็นต้น
ปกติจะใช้ระยะเวลาเรียน 2 ปี แต่มากกว่าร้อยละ 40 ของนักเรียนมักจะเรียนหลักสูตร ที่ต้องใช้เวลา 3-4 ปี การที่มีหลักสูตรต่างๆ ที่สามารถตอบสนองกับคุณสมบัติและทักษะของผู้ศึกษาที่ได้ตั้งเป้าไว้ถือเป็นจุดเด่นของวิทยาลัยอาชีวศึกษา

ข้อควรระวัง 6 ประการในการเลือกวิทยาลัยอาชีวศึกษา
1. โรงเรียนได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการหรือไม่ หากเป็นโรงเรียนที่ไม่ได้รับการรับรอง จะไม่ได้รับวุฒิ “อนุปริญญา”
2. เนื้อหาการศึกษาและผู้สอนเป็นอย่างไร จะต้องตรวจสอบเกี่ยวกับหลักสูตรและผู้สอนให้แน่ชัด
3. เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการสอนมีเพียงพอหรือไม่ ตรวจสอบได้จากรูปถ่ายและเอกสารข้อมูล
4. ระบบการแนะแนวการหางานและผลที่ได้เป็นอย่างไร ต้องตรวจสอบและเปรียบเทียบถึงนโยบายการแนะแนว วิธีการแนะแนว และผลการเข้าทำงาน
5. คา่เลา่เรยีนโดยรวม ในปีแรกเป็นอย่างไร หลังจากปีที่ 2 ขึ้นไปเป็นอย่างไร และต้องจ่ายเมื่อไหร่
6. ชื่อเสียงโดยรวมเป็นอย่างไร อาจจะใช้รุ่นพี่และเครือข่ายของนักเรียนต่างชาติเป็นสิ่งบ่งบอก

การเข้าศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษา
จำเป็นต้องมีคุณสมบัติตามข้อใดข้อหนึ่งต่อไปนี้
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี จากต่างประเทศ
เป็นผู้ที่ผ่านการรับรองในต่างประเทศว่ามีวุฒิเทียบเท่ากับการศึกษาหลักสูตร 12 ปี และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนนานาชาติในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองแล้วว่าเทียบเท่าโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย
และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
เป็นผู้ที่มีใบรับรอง International Baccalaureate, Abitur หรือ Baccalaureate และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร 12 ปี จากโรงเรียนนานาชาติที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากองค์กรต่างประเทศ (WASC, ACSI, ECIS) และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาคุณสมบัติให้เข้าศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าผู้สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย และมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์
  ※ ในข้อ ①~③ กรณีศึกษาไม่ครบระยะเวลา 12 ปี จำเป็นต้องสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรเตรียมเข้าศึกษาต่อจากสถาบันที่ได้รับรองก่อน
แหล่งอ้างอิง: ค้นหาได้จากเว็บไซต์เหล่านี้
ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา (สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษา
แห่งประเทศญี่ปุ่น / ข้อมูลวิทยาลัยของแต่ละจังหวัด)
http://www.zensenkaku.gr.jp/association/index.html
ค้นหาวิทยาลัยอาชีวศึกษา (สมาคมวิทยาลัยวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว) http://from-now.jp/
รายชื่อวิทยาลัยอาชีวศึกษาที่รับนักศึกษาต่างชาติ
(สมาคมวิทยาลัยอาชีวศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น)
http://www.zensenkaku.gr.jp/cource/vocational_college/standing/ukeireko.pdf

ความรู้ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น

จำเป็นจะต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ี้
เป็นผู้ที่เรียนภาษาญี่ปุ่น 6 เดือนขี้นไปในสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองจากสมาคมสนับสนุนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น
เป็นผู้ที่ผ่านการทดสอบวัดระดับความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นในระดับ N1 หรือ ระดับ N2
เป็นผู้ที่เคยศึกษาที่โรงเรียนประถมศึกษา หรือโรงเรียนมัธยมต้น หรือโรงเรียนมัธยมปลายในประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลาตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
เป็นผู้ที่ได้คะแนนของการสอบ EJU มากกว่า 200 คะแนนขึ้นไปในวิชาภาษาญี่ปุ่น (ผลรวมของคะแนนการอ่านจับใจความ, การฟังจับใจความ การฟังและการอ่านจับใจความ)
เป็นผู้ที่ได้คะแนน BJT ภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจทีจั่ดสอบโดยThe Japan Kanji Aptitude Testing Foundation มากกวา่ 400 คะแนนขึ้นไป

BJTภาษาญี่ปุ่นเชิงธุรกิจ
The Japan Kanji Aptitude Testing Foundation
398 Gojokarasuma-cho, Matsubara-sagaru, Karasuma-dori, Simogyo-ku, Kyoto 600-8585
โทร: 0120-509-315 (ในประเทศญี่ปุ่น) จากต่างประเทศกรุณาสอบถามมาทางอีเมล์ (Email:bjt@kanken.or.jp)

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร
ใบสมัครเข้าศึกษา (ของทางสถาบัน)
ประกาศนียบัตรการสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย
ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript)จากสถานศึกษาล่าสุด
หนังสือรับรองการเข้าเรียนที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น / ผลการเรียน (กรณีที่พำนักอยู่ในญี่ปุ่น)
ใบรับรองระดับคะแนนความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น (กรณีพำนักอยู่ต่างประเทศ)
อื่นๆ
เอกสารในการยื่นสมัครแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน กรุณาสอบถามรายละเอียดจากสถาบันที่ต้องการสมัครโดยตรง

การสอบเข้า
สอบโดยพิจารณาจากหลายเอกสารประกอบกัน
การพิจารณาเอกสาร
การสอบตามสาขาวิชา
การสอบสัมภาษณ์
การเขียนบทความสั้น / เรียงความ
การทดสอบความถนัด
การสอบภาคปฏิบัติ
การสอบภาษาญี่ปุ่นและความสามารถทางวิชาการ

เงื่อนไขในการสำเร็จการศึกษา
  ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
จำนวนปีในการศึกษา 2 ปีขึ้นไป 4 ปีขึ้นไป
จำนวนชั่วโมงเรียน 1,700 ชั่วโมงขึ้นไป 3,400 ชั่วโมงขึ้นไป
การอนุมัติจบหลักสูตร อนุมัติให้จบหลักสูตรโดยประเมิน
จากผลการสอบ
อนุมัติให้จบหลักสูตรโดยประเมินจาก
ผลการสอบ
โครงสร้างหลักสูตร ตามระบบ 4 ปีการศึกษาเหมือน
มหาวิทยาลัย
หากผู้เรียนมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขข้างต้น เมื่อจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาจากสถาบันที่ทางกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นรับรอง ก็จะได้รับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ผู้ที่ได้ประกาศนียบัตรวิชาชีพสามารถสอบเทียบโอนเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีได้ ส่วนผู้ที่ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงก็สามารถเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตวิทยาลัยได้

วิทยาลัยอาชีวศึกษาไม่มีหลักสูตรที่สอนด้วยภาษาอังกฤษ
※การเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ โปรดดูรายละเอียดที่หน้าimageการเทียบโอนเพื่อศึกษาต่อ 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.