ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


บัณฑิตวิทยาลัย

การเข้าศึกษาในระดับบัณฑิตวิทยาลัย
เงื่อนไขในการเข้าศึกษาอาจแตกต่างกันไปตามหลักสูตร แต่ส่วนใหญ่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 

1.หลักสูตรปริญญาโท (หรือปริญญาเอก-ภาคต้น)*
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาตรีตามที่องค์กรพิจารณารับรองคุณวุฒิ พิจารณาออกให้
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาในต่างประเทศด้วยระยะเวลา 16 ปี
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาจากสถาบันการศึกษาในญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรองว่ามีหลักสูตรเดียวกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษาจากวิทยาลัย
ที่กระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นระบุไว้
 
  ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณสมบัติจากบัณฑิตวิทยาลัยที่ประสงค์จะเข้าศึกษาว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับปริญญาตรี
และมีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปี
 
2.หลักสูตรปริญญาเอก (หรือปริญญาเอก-ภาคปลาย)*
  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางจากประเทศญี่ปุ่น
  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิการศึกษาเทียบเท่าปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทางจากต่างประเทศ
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาและได้รับวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโท วิชาชีพเฉพาะทางจากบัณฑิตวิทยาลัยของต่างประเทศในประเทศญี่ปุ่นที่ได้รับการรับรอง
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีและทำงานวิจัยในสถาบันวิจัยหรือมหาวิทยาลัย(รวมถึงสถาบันในต่างประเทศ)
เป็นระยะเวลามากกว่า 2 ปี และได้รับการรับรองจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความรู้เทียบเท่าระดับปริญญาโท
  เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความรู้เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง และมีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี
3.หลักสูตรปริญญาเอก (คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสัตวแพทยศาสตร์)
  เป็นผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี(6 ปี)คณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ หรือสัตวแพทยศาสตร์จาก มหาวิทยาลัยญี่ปุ่น
  เป็นผู้ที่ได้รับวุฒิปริญญาโทหรือปริญญาโทวิชาชีพเฉพาะทาง จากประเทศญี่ปุ่น
  เป็นผู้สำเร็จหลักสูตรการศึกษาระยะเวลา 18 ปีจากสถานศึกษาในต่างประเทศ
  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระยะเวลา 18 ปีจากสถานศึกษาของ ต่างประเทศที่ได้รับการรับรองหลักสูตรในประเทศญี่ปุ่น
  เป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาจากบัณฑิตวิทยาลัยว่ามีความรู้ เทียบเท่าหรือสูงกว่าระดับปริญญาโท และมีอายุไม่ต่ำกว่า 24 ปี
* การแบ่งหลักสูตรในระดับบัณฑิตวิทยาลัยบางแห่งอาจแบ่งเป็น
หลักสูตรปริญญาเอกภาคต้นและภาคปลาย โดยเมื่อจบการศึกษา
ปริญญาเอกภาคต้นจะเทียบเท่ากับการจบหลักสูตรปริญญาโท


แหล่งข้อมูล: ค้นหาได้จากเว็บไซต์เหล่านี้
แนะนำมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น (JASSO) http://www.jasso.go.jp/study_j/schinfo_e.html
ค้นหามหาวิทยาลัย (Japan Study Support) http://www.jpss.jp/en

เอกสารที่จำเป็นในการสมัคร
  ใบสมัครเข้าศึกษา (ของทางสถาบัน)
  เอกสารประวัติส่วนตัว
  ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะจบ) ระดับปริญญาตรี
  ใบรับรองการสำเร็จการศึกษา (หรือคาดว่าจะจบ) ระดับปริญญาโท (กรณีศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาเอก)
  ใบรับรองผลการศึกษา (Transcripts)จากสถานศึกษาที่ศึกษาล่าสุด
  จดหมายรับรองจากอธิการบดี หรือคณบดี หรืออาจารย์ที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัยที่จบการศึกษา
  บทคัดย่อของงานวิจัย (ถ้ามี) วิทยานิพนธ์ จากมหาวิทยาลัยที่สำเร็จการศึกษา
  โครงร่างงานวิจัย (เป้าหมาย)
  เอกสารอื่นๆ
  เอกสารในการยื่นสมัครแตกต่างกันไปตามแต่ละสถาบัน กรุณาสอบถามรายละเอียดจากสถาบันที่ต้องการสมัครโดยตรง

การสอบเข้า
ส่วนใหญ่จัดสอบในเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม แต่อาจมีจัดสอบในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมด้วยเช่นกัน
สอบโดยพิจารณาจากหลายเอกสารประกอบกัน
  การพิจารณาเอกสาร
  การพิจารณาความสามารถทางวิชาการ (มหาวิทยาลัยเป็นผู้จัดสอบ)
  การสอบสัมภาษณ์
  การเขียนบทความสั้น / เรียงความ
  การสอบปากเปล่าที่เกี่ยวกับวิชาเอก

อาจารย์ที่ปรึกษา

อาจารย์ที่ปรึกษาหมายถึงอาจารย์ที่คอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับแผนการเรียนและแผนงานการวิจัย โดยปกติจำเป็นต้องหาอาจารย์ด้วยตัวเอง สถานศึกษาบางแห่งจำเป็นต้องติดต่อหาอาจารย์ที่ปรึกษาและให้อาจารย์ตกลงยินยอมรับเข้าศึกษาก่อนจึงจะสามารถยื่นใบสมัครได้

<วิธีการหาอาจารย์ที่ปรึกษา>
・ขอให้อาจารย์ที่ปรึกษาในสถาบันที่กำลังเรียนอยู่แนะนำให้
・หาข้อมูลจากวารสารทางวิชาการ นักเรียนเก่าญี่ปุ่น และจากนักวิจัยในประเทศตนเอง
・หาอาจารย์ที่ตรงกับเนื้อหาของสาขาวิขาของตนเองจากเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยเป็นต้น
● ReaD & Researchmap (เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยทางสารสนเทศแห่งชาติ)
 
● J-GLOBAL (เว็บไซต์ขององค์กรอิสระส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งญี่ปุ่น)
 
<การติดต่อกับอาจารย์ที่ปรึกษา>
เขียนผลงานวิจัยที่ผ่านมาและแผนงานวิจัยที่จะทำต่อไปรวมถึงเหตุผลที่เลือกอาจารย์ท่านนั้นให้ชัดเจน ถ้าเป็นไปได้ควรจะแนบหนังสือรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษาของเราไปด้วย และเนื่องจากอาจารย์สามารถพิจารณาได้จากเพียงเอกสารที่ส่งไปเท่านั้น ดังนั้นจำเป็นที่จะต้องติดต่อหลายครั้งเพื่อให้อาจารย์รับรู้ถึงความตั้งใจจริงของเรา

แผนการวิจัย
แผนวิจัยคือการเขียนสรุปว่าจะไปทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องอะไรและทำวิจัยอย่างไร ส่วนใหญ่จำเป็นต้องใช้ในการยื่นสมัครเข้าเรียนในบัณฑิตวิทยาลัย ในแผนการวิจัยจะเขียนหัวข้อวิจัย วัตถุประสงค์ ที่มาและความสำคัญ วิธีวิจัย หนังสืออ้างอิง ฯลฯ และแม้ว่าแต่ละแห่งจะกำหนดวิธีเขียนและจำนวนตัวอักษรต่างกัน แต่โดยทั่วไปกำหนดไว้ที่ประมาณ 2,000 ตัว สิ่งสำคัญในการเขียนแผนการวิจัยคือการลองหางานวิจัยในสาขาที่ตนเองอยากทำดูว่ามีการทำวิจัยไปถึงไหน และมีหัวข้อไหนที่ยังไม่ได้มีการวิจัยบ้าง
ทั้งนี้ สามารถค้นหางานวิจัยในประเทศญี่ปุ่นได้ที่ CiNii และขอดูหนังสือ “実践 研究計画作成法” อ้างอิงวิธีเขียนแผนการวิจัยและวิธีการเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์ได้ตามเครือข่ายศูนย์ข้อมูลการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นในหน้า
● CiNii
 
● Article Search Qross
 

เงื่อนไขในการจบการศึกษา
แต่ละหลักสูตรอาจแตกต่างกันไป แต่โดยส่วนใหญ่แล้วเป็นดังต่อไปนี้
  จำนวนปีที่เรียน หน่วยกิตที่ได้รับ อื่นๆ วุฒิการศึกษาที่ได้
หลักสูตรปริญญาโท 2 ปีขึ้นไป 30 หน่วยกิตขึ้นไป พิจารณาจากวิทยานิพนธ์
และสอบผ่าน
ปริญญาโท
หลักสูตรวิชาชีพ
เฉพาะทาง(ระดับปริญญาโท)
2-3 ปีขึ้นไป 30 หน่วยกิตขึ้นไป ※1 ปริญญาโท (วิชาชีพเฉพาะทาง)
(ด้านกฏหมายได้วุฒิ Juris Doctor (J.D.))
หลักสูตรปริญญาเอก 5 ปีขึ้นไป※2
(รวม 2 ปีในปริญญาโท)
30 หน่วยกิตขึ้นไป
(รวมหน่วยกิตจากหลักสูตรปริญญาโทด้วย)
พิจารณาจากวิทยานิพนธ์
และสอบผ่าน
ปริญญาเอก
※1   จำนวนหน่วยกิตของสาขานิติศาสตร์กับศึกษาศาสตร์จะแตกต่างกัน
※2   หลักสูตรปริญญาเอก บางครั้งแบ่งออกเป็นภาคต้น (2ปี) กับภาคปลาย (3ปี) และสำหรับปริญญาเอกของคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์และสัตวแพทยศาสตร์ใช้เวลาศึกษาอีก 4 ปี หลังสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 6 ปี 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.