ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU)

การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นเป็นการสอบวัดความรู้พื้นฐานทางวิชาการ (วิทยาศาสตร์,ความรู้ทั่วไป,คณิตศาสตร์)สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นมากกว่า 600 แห่งที่ใช้ข้อสอบนี้ในการประเมินรับเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัย(ระดับปริญญาตรี) ในการสอบผู้สอบสามารถสอบได้จากทั้งหมด 14 ประเทศ ใน 17 จังหวัด จึงไม่จำเป็นต้องไปสอบที่ญี่ปุ่น

image กว่าครึ่งหนึ่งของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่น(มหาวิทยาลัยรัฐบาลเกือบทั้งหมด) ใช้ผลสอบ EJU
(1) ช่วงเวลาจัดสอบ : ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนมิถุนายน และครั้งที่ 2 เดือนพฤศจิกายน
(2) สถานที่จัดสอบ 16 จังหวัดในประเทศญี่ปุ่น
นอกประเทศญี่ปุ่น 14 ประเทศ 17 จังหวัด
(3) วิชา : เลือกสอบตามที่สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษากำหนดเงื่อนไขไว้จาก 4 วิชาต่อไปนี้
วิชา จุดมุ่งหมาย เวลา ระดับคะแนน การเลือกวิชา
ภาษาญี่ปุ่น เพื่อวัดความสามารถภาษาญี่ปุ่นที่จำเป็นในการศึกษาในระดับมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น (Academic Japanese) 125 นาที การอ่าน-ฟัง
0-400
 
การเขียน
0-50
  วิทยาศาสตร์ เพื่อวัดความรู้พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ (ฟิสิกส์, เคมี, ชีววิทยา) ที่จำเป็นต่อการศึกษาในคณะทางวิทยาศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น 80 นาที 0-200 เลือก 2 วิชา จากวิชาเคมี ฟิสิกส์ และชีววิทยา
ความรู้ทั่วไป เพื่อวัดความรู้พื้นฐานสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่จำเป็นในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น โดยเฉพาะความสามารถทางด้านตรรกะและการใช้ความคิดหาเหตุผล 80 นาที 0-200  
คณิตศาสตร์ การวัดความรู้พื้นฐานด้านคณิตศาสตร์ที่จำเป็นในการศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น 80 นาที 0-200 เลือกคอร์ส1 (คณะสายศิลป์หรือคณะสายวิทย์ที่ไม่ค่อยใช้ คณิตศาสตร์) หรือ คอร์ส2 (คณะที่ต้องใช้คณิตศาสตร์ระดับสูง)
● ตัวอย่างข้อสอบเก่าพร้อมเฉลย
(4)  ขั้นตอนการรับสมัครจนถึงการประกาศผลสอบ :  ตามตารางด้านล่าง สอบถามเพิ่มเติมกับหน่วยงานที่จัดสอบแต่ละประเทศในหน้า
  ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  
เปิดรับสมัคร ก.พ. – มี.ค. ก.ค. ชำระค่าสมัครพร้อมรับ “คู่มือการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” และยื่นใบสมัคร
※ แต่ละปีช่วงรับสมัครอาจมีการเปลี่ยนแปลง ควรตรวจสอบทุกครั้ง
จัดส่งบัตรสอบ พ.ค. ต.ค. ได้รับบัตรสอบ
วันสอบ มิ.ย. พ.ย. เข้าสอบ
ประกาศผล ก.ค. ธ.ค. JASSO แจ้งผลสอบไปยังผู้สมัคร
JASSO แจ้งผลสอบไปยังมหาวิทยาลัยตามที่ผู้สมัครยื่นสมัคร ทั้งนี้จะดำเนินการให้ในกรณีที่ผู้สมัครยื่นเรื่องแจ้งไว้เท่านั้น
(5)  ภาษาของโจทย์ :  สามารถเลือกเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาอังกฤษตามที่สถานศึกษาที่ประสงค์จะเข้าศึกษากำหนดไว้
(วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดสอบเฉพาะภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น)
สามารถจองเงินทุนเพ่อืการศึกษาได้!
ระบบจองทุนกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัว
 สำหรับผู้ที่มีผลคะแนนการสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น (EJU) ดีเยี่ยม และตั้งใจ จะไปศึกษาต่อด้วยทุนส่วนตัวโดยเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติในวิทยาลัยอาชีวศึกษา วิทยาลัยระยะสั้น หรือมหาวิทยาลัยในประเทศญี่ปุ่น สามารถขอจองทุนกระทรวงศึกษาธิการฯ ญี่ปุ่นสำหรับนักศึกษาต่างชาติทุนส่วนตัวของ JASSO ได้ตอนที่สมัครสอบ EJU
●ทุนการศึกษา : 48,000 เยนต่อเดือน (สำหรับปี 2014)
●การคัดเลือก : คัดเลือกจากผู้สมัครที่ได้คะแนน EJU ดีเยี่ยม

ข้อมูลอ้างอิง 1 จำนวนสถานศึกษาที่ใช้ผลสอบ “การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”
(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014)
( )ในวงเล็บคืออัตราส่วนที่ใช้
  รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชน รวม
บัณฑิตวิทยาลัย 6 ( 7%) 9 (12%) 29 ( 6%) 44 ( 7%)
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 80 (98%) 48 (60%) 284 (49%) 412 (56%)
วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น 0 ( 0%) 7 (39%) 72 (22%) 79 (23%)
วิทยาลัยเทคนิค 51 (100%) 0 ( 0%) 0 ( 0%) 51 (89%)
วิทยาลัยอาชีวศึกษา     2   49 51 ( 2%)
รวม   137   66   434   637
ข้อมูลอ้างอิง 2 จำนวนสถานศึกษาที่ใช้ผลสอบ “การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น” และพิจารณารับเข้าศึกษาก่อนไปประเทศญี่ปุ่น(ข้อมูล ณ วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2014)
  รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชน รวม
บัณฑิตวิทยาลัย 1 0 3 4
มหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี) 21 1 53 75
วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น 0 0 10 10
วิทยาลัยเทคนิค 1 0 0 1
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 0 0 6 6
รวม 23 1 72 96
ข้อมูลอ้างอิง 3 รายชื่อหน่วยงานในต่างประเทศที่ดูแลการจัดสอบ “การสอบเพื่อศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่น”(EJU)
ชื่อประเทศ/ ภูมิภาค ชื่อเมือง ชื่อหน่วยงาน / เว็บไซต์ URL ที่อยู่ โทรศัพท์ และE-mail
ญี่ปุ่น 16จังหวัด
ในญี่ปุ่น
องค์การสนับสนุนนักศึกษาแห่งประเทศญี่ปุ่น
(JASSO) (แผนกEJU)
http://www.jasso.go.jp/eju/
4-5-29 Komaba, Meguro-ku, Tokyo 153-8503 +81-3-6407-7457
eju@jasso.go.jp
อินเดีย นิวเดลี Monbusho Scholars Association in India
(MOSAI)
http://www.mosai.org.in/
1210-1211, 12th Floor New Delhi House 27, Barakhamba Road, New Delhi,110001 +91-11-23313524
mosai.india@gmail.com
อินโดนีเซีย จาการ์ต้า University of Indonesia
(Center of Japanese Studies)
Kampus UI Depok, Depok16424 +62-21-786-3547
eju_indonesia@yahoo.com
สุลาบายา Intercultural Multicutural Center
http://www.imccsub.com/ja/
Lotus Regency Ketintang Baru Selatan Street 1A/23 (F7), Surabaya, 60231 +62-31-829-9052
info@imccsub.com
เกาหลี โซล Korean Japanese Association
http://www.koja.or.kr/
http://www.ejutest.com
701 Doosan Bearstel, 381 Gangnam-daero, Seocho-gu, Seoul, 137-857 +82-2-3452-5999
koja@koja.or.kr
ปูซาน Center of Korea- Japan Exchange, Busan
http://www.kopan.or.kr/
http://www.ejutest.com
1501-2 HanshinVAN O/T, 116 Dong cheon-Ro, Busanjin-Gu, Busan, 614-744 +82-51-811-1717
busan@kopan.or.kr
สิงคโปร์ Japanese Cultural Society Singapore
http://www.jcss.org.sg/
Midland House, 112 Middle Road 05-00, 188970 +65-6338-3428
culture@jcss.org.sg
ศรีลังกา โคลัมโบ Japan Sri Lanka Technical and Cultural Association
(JASTECA)
http://www.jasteca.com
Sri Lanka Japan Cultural Centre No.4, 22nd Lane, Colombo 3 +94-11-2331894
jaspres@itmin.net
ไทย กรุงเทพ สมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่น
ในพระบรมราชูปถัมภ์
(OJSAT)
http://www.ojsat.or.th/
408/65 Phaholyothin Place Building, 16th Floor, Phaholyothin Rd., Phayathai, Bangkok 10400 +66-2-357-1241-5
admin@ojsat.or.th
ไต้หวัน ไทเป The Language Training and Testing Center
Div.1, General Testing Department
http://www.lttc.ntu.edu.tw/
10663 Hsin-Hai Road Sec.2 No.170 Taipei +886-2-2365-5050
(Ext. 263)
gts@lttc.ntu.edu.tw
ฟิลิปปินส์ มะนิลา De la Salle-College of Saint Benilde
(Admission Center)
http://www.dls-csb.edu.ph/
2544 Taft Avenue, Manila +63-2-526-7441
(Ext. 126)
admissions@dls-csb.edu.ph
เวียดนาม ฮานอย Foreign Trade University
(Faculty of Japanese)
http://en.ftu.edu.vn/
R.301, B Building, NO.91 Chua Lang Rd, Lang Thuong, Dong Da, Hanoi +84-4-3835-6800
(Ext. 565)
tam.kokoro1507@gmail.com
โฮจิมิน University of Social Sciences and Humanities
(Office of International Coorporation)
http://www.hcmussh.edu.vn/
10-12 Dinh Tien Hoang St., District 1, Ho Chi Minh City +84-8-38-29-3828
(Ext. 114)
inter_ussh@hcm.fpt.vn
ฮ่องกง The Japan Society of Hong Kong
http://www.japansociety-hk.org/
1st Floor, Fung House, 19-20 Connaught Road, Central, Hong Kong +852-2537-3797
info@japansociety-hk.org
มาเลเซีย กัวลาลัมเปอร์ Japan Graduates’ Association of Malaysia
(JAGAM)
http://www.jagam.org.my/
NO.88, Jalan SS2/4,47300 Petaling Jaya, Selangor +60-3-7877-4312
jagamkl@gmail.com
พม่า ย่างกุ้ง Myanmar Association of Japan Alumni
(MAJA)
http://maja-ascoja.webs.com/
Room No.707, Building C, Kaba Aye Pagoda
Road, Pearl Centre, Bahan Township, Yangon
+95-9-8612151
maja.ygn@gmail.com
maja-ygn@goldenland.com.mm
มองโกเลีย อูลานบาตอร์ Mongolian Japanese Teachers Association Japan Club 2nd Fl, The Mongolia-Japan
Center, Ulaanbaatar
+976-99259605
burd202000@yahoo.co.jp
รัสเซีย วลาดิวอสต็อก Japanese Studies, School of Regional and International Studies , Far Eastern Federal University
http://www.fenu.ru/
10, Ayaks, Russky island, of. D915
(+4.7.11),Vladivostok
ยังไม่มีหมายเลขโทรศัพท์
ryugakushiken@mail.ru

 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.