ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


การขึ้นทะเบียนชาวต่างชาติ ฯลฯ

บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)
“บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)” จะออกให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีระยะเวลาพำนัก เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับแล้วจำเป็นต้องพกติดตัวเสมอและพร้อมแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือตำรวจขอดู นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร ย้ายหรือออกจากสถาบันการศึกษา ต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
=>
ขั้นตอนดำเนินการ
(1) กรณีเข้าประเทศที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินจูบุ และสนามบินคันไซ
ขณะตรวจคนเข้าเมือง นักศึกษาต่างชาติจะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนัก หลังจากมีที่อยู่แน่นอนที่ญี่ปุ่นแล้ว ให้นำบัตรนี้ไปยื่นที่สำนักงานเขตที่พักอาศัยภายใน 14 วัน
(2) กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่น นอกเหนือจากข้างบน
ขณะตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับประทับตราเข้าประเทศพร้อมทั้งตรา “ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักวันหลัง (在留カード後日交付)” ลงบนหนังสือเดินทาง หลังจากยื่นสถานที่พักอาศัยแล้ว บัตรประจำตัวผู้พำนักจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ยื่นไว้

การขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ
เนื่องด้วยสถานภาพ “นักศึกษาวิทยาลัย” เป็นวีซ่าสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการทำงานพิเศษ จะต้องยื่นคำร้อง image“ขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ” ที่กองตรวจคนเข้าเมือง สำหรับชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยระยะสั้น บัณฑิตวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา และอยู่ในระหว่างการหางานทำในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักประเภท “กิจกรรมตามที่ระบุ” ก็สามารถขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพได้เช่นกัน

การกลับประเทศชั่วคราว
ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องการเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางไปยังประเทศอื่นชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะหากไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีก (Re-entry Permit) ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศใหม่ ทั้งนี้ ผู้พำนักระยะกลาง-ยาวที่ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card) ที่แสดงเจตนาว่าจะเดินทางออกและกลับเข้าประเทศอีกนับตั้งแต่เดินทางออกภายใน 1 ปี (ผู้ที่ได้ระยะเวลาพำนักน้อยกว่า 1 ปีให้นับจนถึงวันหมดระยะพำนัก) ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศอีก
image ทุกครั้งที่จะออกจากประเทศญี่ปุ่น ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนัก พร้อมทำเครื่องหมายในช่อง “Departure with Special Re-entry Permission” บน ED Card ที่ใช้สำหรับการขออนุญาตเดินทางออกและเข้าประเทศอีก

การขอต่ออายุวีซ่า
หากนักศึกษาต่างชาติต้องการพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า จะต้องทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ (โดยปกติแล้วควรต่อก่อนวีซ่าจะหมดอายุประมาณ 3 เดือน) หากพำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษและยังอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

การขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น
ในกรณีที่ต้องการยกเลิกกิจกรรมเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทำเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นที่ต่างออกไป จะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น ณ กองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่
image หากทำกิจกรรมอื่นโดยมิได้ยื่นเรื่องขออนุญาตไว้ เช่น การทำงานทำธุรกิจที่มีรายได้ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

การถูกยกเลิกสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น
หากผู้ที่ยื่นขอสถานภาพมีการยื่นเอกสารที่เป็นเท็จ ปลอมแปลงประวัติ หรือทำกิจกรรมที่ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตไว้ จะถูกยกเลิกสถานภาพการพำนักทันที
image นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสถานภาพการพำนักมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ทำกิจกรรมที่ตรงกับที่ระบุไว้ในสถานภาพการพำนักที่ตนได้รับ ก็จะถูกยกเลิกสถานภาพการพำนักด้วยเช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

การให้ครอบครัวมาที่ญี่ปุ่น
คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติซึ่งมีสถานภาพเป็น “นักศึกษาวิทยาลัย” ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่นประเภท “พำนักอยู่กับครอบครัว” ได้โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ตามแต่ระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในวีซ่าของผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาวิทยาลัย ขอแนะนำให้นักศึกษาต่างชาติคุ้นเคยกับชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านการเงินเสียก่อน แล้วค่อยพาครอบครัวมา

การยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากมีการเปลี่ยนชื่อ วันเกิด เพศ สัญชาติ ประเทศ หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ภายใน 14 วันตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง


 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.