ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


สถิติ
 

<สถาบันระดับอุดมศึกษา>

จำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามประเทศ
ชื่อประเทศ จำนวน สัดส่วน
1 จีน 81,884คน 60.4%
2 เกาหลี 15,304คน 11.3%
3 เวียดนาม 6,290คน 4.6%
4 ไต้หวัน 4,719คน 3.5%
5 เนปาล 3,188คน 2.4%
6 อินโดนีเซีย 2,410คน 1.8%
7 ไทย 2,383คน 1.8%
8 มาเลเซีย 2,293คน 1.7%
9 อเมริกา 2,083คน 1.5%
10 พม่า 1,193คน 0.9%
11 อื่นๆ 13,772คน 10.2%
รวม 135,519คน 100.0%

จำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามสาขา
สาขา จำนวน สัดส่วน
มนุษยศาสตร์ 28,605คน 21.1%
สังคมศาสตร์ 52,333คน 38.6%
วิทยาศาสตร์ 2,279คน 1.7%
วิศวกรรมศาสตร์ 23,242คน 17.2%
เกษตรศาสตร์ 2,973คน 2.2%
สาธารณสุขศาสตร์ 3,097คน 2.3%
คหกรรมศาสตร์ 2,759คน 2.0%
ศึกษาศาสตร์ 3,143คน 2.3%
ศิลปกรรมศาสตร์ 4,776คน 3.5%
อื่นๆ 12,312คน 9.1%
รวม 135,519คน 100.0%

จำนวนนักศึกษาต่างชาติแบ่งตามระดับชั้นที่กำลังศึกษาและประเภทสถาบัน
  รัฐบาล ท้องถิ่น เอกชน รวม
จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน จำนวน สัดส่วน
จำนวน
นักศึกษา
ต่างชาติ
แบ่งตาม
ระดับชั้น
บัณฑิตวิทยาลัย 24,711คน 62.5% 1,722คน 4.4% 13,134คน 33.2% 39,567คน 100.0%
มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) 10,453คน 15.5% 1,669คน 2.5% 55,315คน 82.0% 67,437คน 100.0%
วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น 0คน 0.0% 11คน 0.8% 1,427คน 99.2% 1,438คน 100.0%
วิทยาลัยเทคนิค 396คน 85.3% 0คน 0.0% 68คน 14.7% 464คน 100.0%
วิทยาลัยอาชีวศึกษา 1คน 0.0% 13คน 0.05% 24,572คน 99.94% 24,586คน 100.0%
หลักสูตรเตรียมเพื่อศึกษาต่อ 0คน 0.0% 0คน 0.0% 2,027คน 100.0% 2,027คน 100.0%
รวม 35,561คน 26.2% 3,415คน 2.5% 96,543คน 71.2% 135,519คน 100.0%


<สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น)>

  จำนวนนักศึกษาต่างชาติ
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น 32,626คน


* ข้อมูล ณ วันที่ 1 พ.ค. 2013
ที่มา: “การสำรวจเกี่ยวกับสถานภาพการพำนักของนักศึกษาต่างชาติ ปี 2014” (JASSO)


Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.