ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


ผู้ค้ำประกันระกัน
  

อาจจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันในกรณียื่นสมัครเรียนกับสถาบัน ทำสัญญาเช่าอพาร์ทเมนท์ หรือสมัครทำงานพิเศษ ผู้ที่รับเป็นผู้ค้ำประกันคือผู้รับผิดชอบด้านการเงินแทน ในกรณีที่ไม่สามารถชำระค่าเล่าเรียน ค่าหอพัก และอื่นๆ นอกจากนี้ยังต้องรับผิดชอบความประพฤติในกรณีที่คุณเกิดปัญหา ดังนั้น ควรสร้างความสัมพันธ์ที่ไว้วางใจกันให้มากพอ และระวังไม่ก่อความเดือดร้อนใดๆแก่ผู้ค้ำประกันโดยเด็ดขาด
โดยทั่วไปต้องยื่นเอกสารดังนี้ อย่างไรก็ตามเอกสารที่ขอให้ยื่นอาจแตกต่างกัน ดังนั้นควรตรวจสอบก่อน

เอกสารที่จำเป็น
● แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน ● ทะเบียนบ้านของผู้ค้ำประกัน ● หนังสือสัญญา ● หนังสือรับรองการทำงานและอื่นๆ

1. การสมัครเรียนที่สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษา ฯลฯ
ในการสมัครเข้าเรียนจำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันเพื่อเป็นผู้รับรองค่าใช้จ่ายในการศึกษา และเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการดำเนินการเกี่ยวกับสถานภาพการพำนักหลังเข้าเรียน ฯลฯ

2. การเช่าอพาร์ทเมนท์
นอกจากชาวต่างชาติแล้ว คนญี่ปุ่นเองก็จำเป็นต้องมีผู้ค้ำประกันเช่นเดียวกัน เนื่องจากหากผู้เช่าไม่ชำระค่าเช่าหรือค่าเสียหาย ในกรณีทำข้าวของเสียหาย เจ้าบ้านจะขอให้ผู้ค้ำประกันรับผิดชอบชำระแทน สำหรับนักศึกษาต่างชาติที่ยังไม่มีคนรู้จักชาวญี่ปุ่นมากนัก สามารถให้ทางสถานศึกษา(สถาบันหรืออาจารย์)เป็นผู้ค้ำประกันให้ได้

※ การจัดหาที่พักสำหรับนักศึกษาต่างชาติ
สมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่นเป็นผู้บริหารจัดการจัดหาที่พักไว้สำหรับกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอัคคีภัย เพื่อไม่ให้ผู้ค้ำประกันได้รับความเดือดร้อน โดยระยะเวลาช่วยเหลือมีทั้งแบบหนึ่งปี (เบี้ยประกัน 4,000 เยน) และแบบสองปี (เบี้ยประกัน 8,000 เยน) นอกจากนี้ ผู้ที่ทำประกันไว้แล้วสามารถต่ออายุประกันเพิ่มได้อีก 6 เดือน (เบี้ยประกัน 2,000เยน) ผู้ที่สามารถใช้ประโยชน์จากระบบนี้ได้แก่ ผู้ที่เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของญี่ปุ่น วิทยาลัยระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิค วิทยาลัยอาชีวศึกษา และสถาบันสอนภาษาญี่ปุ่นที่สมาคม ส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่นรับรอง กล่าวคือเป็นผู้ที่มีสถานภาพการพำนักเป็น “นักศึกษาวิทยาลัย”
การสมัครต้องดำเนินการที่สถานศึกษาที่ตนสังกัดอยู่ ดังนั้นควรสอบถามรายละเอียดที่สถานศึกษาที่ตนเองศึกษาอยู่ หรือกำลังจะเข้าศึกษา
สามารถตรวจสอบรายชื่อของสถานศึกษาที่เข้าร่วมระบบนี้ได้จากเว็บไซต์ด้านล่าง

〈สถานที่ติดต่อสอบถาม〉สมาคมส่งเสริมการศึกษานานาชาติแห่งประเทศญี่ปุ่น (JEES) แผนกประกันภัยและชดเชยค่าเสียหาย
TEL:03-5454-5275  FAX:03-5454-5232  


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.