ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


การทำประกัน

 
●การประกันสุขภาพ
ญี่ปุ่นมีระบบประกันสุขภาพเพื่อลดภาระค่ารักษาพยาบาล ชาวต่างชาติที่อาศัยในญี่ปุ่นเกิน 1 ปีต้องเข้าระบบประกันสุขภาพแห่งชาติ (Kokuho) โดยดำเนินการได้ที่สำนักงานเขตในพื้นที่ที่อาศัยอยู่ การจ่ายเบี้ยประกันจะชำระเป็นรายเดือน ซึ่งค่าประกันจะต่างกันไปตามพื้นที่และรายได้ของผู้ทำประกัน โดยปกติจะไม่เกิน 2 หมื่นเยนต่อปี เมื่อทำประกันแล้วจะได้รับบัตรประกันสุขภาพ หากแสดงบัตรตอนเข้ารับการรักษาจะเสียค่ารักษาพยาบาลเพียง 30% ของค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด อนึ่ง ค่ารักษาพยาบาลที่อยู่นอกเหนือเงื่อนไขในแผนประกัน นักศึกษาจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง

image

●ประกันความเสียหาย
ได้แก่ ประกันคุ้มครองการบาดเจ็บและประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการชดเชยค่าเสียหายในกรณีที่ทำให้ผู้อื่นบาดเจ็บ หรือทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย หรือการรักษาการบาดเจ็บเนื่องจากอุบัติเหตุนอกเหนือที่ประกันสุขภาพคุ้มครอง


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.