ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


งานพิเศษ

จากการสำรวจของ JASSO พบว่า 74% ของนักศึกษาต่างชาติทำงานพิเศษ และเมื่อแบ่งตามประเภทแล้วพบว่างานที่ทำมากที่สุดคืองานในร้านอาหาร ลำดับต่อมาคืองานขายสินค้างาน ผู้ช่วยสอน/ผู้ช่วยวิจัย พนักงานต้อนรับ เป็นต้น ค่าแรงรายชั่วโมงจะแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและประเภทของงาน หากเป็นงานในร้านอาหารจะอยู่ที่ 800-1200เยน ถ้าทำงานเต็มตามชั่วโมงที่กฎหมายอนุญาตให้ทำคือ 28 ชั่วโมง จะได้ประมาณ 22,400-33,600 เยนต่อสัปดาห์ ทั้งนี้การทำงานพิเศษนั้นจะต้องได้รับหนังสืออนุญาตทำงานจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ที่อาศัยอยู่โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้

1 ไม่กระทบต่อการเรียน
2 มีเป้าหมายเพื่อการช่วยเหลือค่าเล่าเรียนหรือค่าใช้จ่ายระหว่างการเรียนไม่ใช่เพื่อการเก็บเงินหรือเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่มเติม
3 ไม่ใช่งานขายบริการ
4 ไม่เกิน 28 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (ไม่เกิน 8 ชั่วโมงต่อวันในวันหยุดยาว)
5 ทำงานในช่วงระหว่างที่สังกัดในสถาบันการศึกษาอยู่

ผู้ที่เข้าประเทศญี่ปุ่นใหม่และผู้ที่ถือวีซ่า “นักศึกษาวิทยาลัย” ที่มีระยะเวลาพำนักเกินกว่า 3 เดือนสามารถยื่นขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพได้ที่สนามบินและท่าเรือที่เดินทางเข้าประเทศ
หากทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือทำงานเกินชั่วโมงหรือเกินกว่ากิจกรรมที่ได้รับอนุญาตมีบทลงโทษอาจถูกเนรเทศออกจากประเทศญี่ปุ่น

 

ประเภทงานพิเศษ(คำถามแบบตอบได้หลายข้อ)
# ประเภทงาน  
1 ด้านอาหารเครื่องดื่ม 48.8%
2 พนักงานขาย 25.3%
3 พนักงานต้อนรับในโรงแรม 7.5%
4 อาจารย์สอนภาษา 5.7%
5 งานสอน/ผู้ช่วยวิจัย 5.5%
6 ทำความสะอาด 4.5%
7 ธุรการ 4.3%
8 ล่ามแปลหนังสือ 4.2%
9 งานในโรงงานงานประกอบ 3.7%
10 อาจารย์สอนพิเศษตามบ้าน 3.2%
ที่มา : แบบสำรวจสภาพความเป็นอยู่จริงของนักศึกษาต่างชาติซึ่งมาเรียนด้วยทุนส่วนตัว ปี 2011 (JASSO)

 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.