ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


ค่าเล่าเรียน

ค่าเล่าเรียนของสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นถือว่าไม่แพงหากเทียบกับในประเทศอังกฤษหรือสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ ญี่ปุ่นยังมีระบบทุนการศึกษา และระบบการยกเว้นค่าเล่าเรียนมากมายเมื่อเทียบกับประเทศอื่น ค่าใช้จ่ายในการเรียนปีแรกนั้นจะรวมค่าอุปกรณ์การศึกษา ค่าธรรมเนียม การใช้สถานที่ต่างๆ (เช่น ค่าธรรมเนียมห้องสมุด) ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียมแรกเข้าซึ่งเมื่อเฉลี่ยแล้วจะเป็นดังต่อไปนี้ (ค่าธรรมเนียมแรกเข้า จะจ่ายเฉพาะปีการศึกษาแรกเท่านั้น)

●ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในปีแรก

หน่วย : เยนและบาท (100 เยน = 32 บาท)
 

ระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท-เอก)

บัณฑิตวิทยาลัย ค่าเล่าเรียน ฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม
เยน บาท เยน บาท เยน บาท
รัฐบาล 535,800 171,456 282,000 90,240 817,800 261,696
ท้องถิ่น 538,167 172,213 230,717 73,829 768,884 246,043
เอกชน หลักสูตรปริญญาโท ศิลปกรรมศาสตร์ 1,249,304 399,777 224,437 71,820 1,473,741 471,597
วิศวกรรมศาสตร์ 965,589 308,988 236,052 75,537 1,201,641 384,525
สาธารณสุขศาสตร์ 864,022 276,487 254,210 81,347 1,118,232 81,347
วิทยาศาสตร์ 851,263 272,404 219,687 70,300 1,070,950 342,704
เกษตรศาสตร์/
สัตวแพทยศาสตร์
783,273 250,647 231,480 74,074 1,014,753 324,721
เภสัชศาสตร์ 763,792 244,413 243,152 77,809 1,006,944 322,222
คหกรรมศาสตร์ 733,726 234,792 256,824 82,184 990,550 316,976
ศิลปศาสตร์ 758,688 242,780 212,659 68,051 971,347 310,831
แพทยศาสตร์ 705,702 225,825 231,667 74,133 937,369 299,958
สังคมศาสตร์ 696,560 222,899 230,927 73,897 927,487 296,796
มนุษยศาสตร์ 660,750 211,440 221,280 70,810 882,030 282,250
หลักสูตรปริญญาเอก ศิลปกรรมศาสตร์ 1,123,379 359,481 225,806 72,258 1,349,185 431,739
สาธารณสุขศาสตร์ 845,022 270,407 263,826 84,424 1,108,848 354,831
วิทยาศาสตร์ 792,297 253,535 231,060 73,939 1,023,357 327,474
วิศวกรรมศาสตร์ 789,955 252,786 229,210 73,347 1,019,165 326,133
เกษตรศาสตร์/
สัตวแพทยศาสตร์
784,692 251,101 226,400 72,448 1,011,092 323,549
คหกรรมศาสตร์ 725,382 232,122 252,426 80,776 977,808 312,899
เภสัชศาสตร์ 757,064 242,260 218,157 69,810 975,221 312,071
ศิลปศาสตร์ 682,831 218,506 217,130 69,482 899,961 287,988
ทันตแพทยศาสตร์ 644,080 206,106 234,198 74,943 878,278 281,049
สังคมศาสตร์ 610,303 195,297 224,963 71,988 835,266 267,285
มนุษยศาสตร์ 597,530 191,210 227,438 72,780 824,968 263,990
แพทยศาสตร์ 515,283 164,891 186,954 59,825 702,237 224,716
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่น
※ ค่าแรกเข้าของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นข้างต้นเป็นค่าแรกเข้าในกรณีที่อาศัยอยู่ในเขตท้องที่ของมหาวิทยาลัย

ระดับมหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี)

มหาวิทยาลัย(ปริญญาตรี) ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม
เยน บาท เยน บาท เยน บาท
รัฐบาล 535,800 171,456 282,000 90,240 817,800 261,696
ท้องถิ่น 537,933 172,139 232,422 74,375 770,355 246,514
เอกชน แพทยศาสตร์ 3,626,243 1,160,398 1,297,261 415,124 4,923,504 1,575,521
ทันตแพทยศาสตร์ 3,783,553 1,210,737 611,390 195,645 4,394,943 1,406,382
เภสัชศาสตร์ 1,725,966 552,309 353,689 113,180 2,079,655 665,490
ศิลปกรรมศาสตร์ 1,412,115 451,877 266,127 85,161 1,678,242 537,037
สาธารณสุขศาสตร์ 1,247,881 399,322 286,207 91,586 1,534,088 490,908
วิทยาศาสตร์/วิศวกรรมศาสตร์ 1,159,997 371,199 252,277 80,729 1,412,274 451,928
เกษตรศาสตร์/สัตวแพทยศาสตร์ 1,086,051 347,536 259,140 82,925 1,345,191 430,461
พลศึกษา 997,417 319,173 267,038 85,452 1,264,455 404,626
คหกรรมศาสตร์ 994,596 318,271 265,790 85,053 1,260,386 403,324
ศึกษาศาสตร์/อักษรศาสตร์ 932,725 298,472 253,868 81,238 1,186,593 379,710
นิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์ 931,175 297,976 239,438 76,620 1,170,613 374,596
สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ 881,808 282,179 250,074 80,024 1,131,882 362,202
ชินโต/พุทธศาสนา 877,751 280,880 234,828 75,145 1,112,579 356,025
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชน สอบถามกับทางสถาบันโดยตรง 717,782 229,690
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่น
※ ค่าแรกเข้าของมหาวิทยาลัยท้องถิ่นข้างต้นเป็นค่าแรกเข้าในกรณีที่อาศัยอยู่ในเขตท้องที่ของมหาวิทยาลัย
※ ข้อมูลหลักสูตรภาษาญี่ปุ่นเพื่อเตรียมศึกษาต่อของมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นตัวเลขจากการสำรวจของJASSO

วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น

วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม
เยน บาท เยน บาท เยน บาท
เอกชน ศิลปกรรมศาสตร์ 1,080,136 345,644 267,612 85,636 1,347,748 431,279
วิศวกรรมศาสตร์ 996,495 318,878 216,928 69,417 1,213,423 388,295
วิทยาศาสตร์/เกษตรศาสตร์ 889,821 284,743 224,783 71,931 1,114,604 356,673
คหกรรมศาสตร์ 860,785 275,451 248,750 79,600 1,109,535 355,051
มนุษยศาสตร์ 863,912 276,452 243,284 77,851 1,107,196 354,303
นิติศาสตร์/พาณิชยศาสตร์/ เศรษฐศาสตร์/สังคมศาสตร์ 857,989 274,556 245,828 78,665 1,103,817 353,221
พลศึกษา 838,000 268,160 264,286 84,572 1,102,286 352,732
ศึกษาศาสตร์/ การศึกษาระดับปฐมวัย 847,348 271,151 253,020 80,966 1,100,368 352,118
ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่น

วิทยาลัยเทคนิค

วิทยาลัยเทคนิค ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม
เยน บาท เยน บาท เยน บาท
รัฐบาล 234,600 75,072 84,600 27,072 319,200 102,144

ที่มา : กระทรวงศึกษาธิการฯญี่ปุ่น

วิทยาลัยอาชีวศึกษา

วิทยาลัยอาชีวศึกษา ค่าเล่าเรียนฯลฯ ค่าแรกเข้า รวม
เยน บาท เยน บาท เยน บาท
เอกชน การอนามัย 1,235,000 395,200 175,000 56,000 1,411,000 451,520
สาธารณสุขศาสตร์ 1,133,000 362,560 272,000 87,040 1,405,000 449,600
อุตสาหกรรม 1,041,000 333,120 205,000 65,600 1,246,000 398,720
เกษตรกรรม 1,025,000 328,000 180,000 57,600 1,205,000 385,600
ศิลปวัฒนธรรม/ศิลปศาสตร์ 1,030,000 329,600 153,000 48,960 1,183,000 378,560
พาณิชยศาสตร์ 935,000 299,200 120,000 38,400 1,056,000 337,920
การศึกษา/สังคมสงเคราะห์ 915,000 292,800 139,000 44,480 1,055,000 337,600
เสื้อผ้าและเครื่องประดับ/คหกรรม 794,000 254,080 184,000 58,880 978,000 312,960
ที่มา : สมาคมสถาบันวิชาชีพเฉพาะทางโตเกียว (Metropolitan Tokyo Professional Institution Association) (บริษัทมหาชน)
※ ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในหลักสูตรกลางวันของวิทยาลัยอาชีวศึกษา(เอกชน)

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น

สถาบันสอนภาษาญี่ปุ่น ค่าเล่าเรียน ฯลฯ (รวมค่าแรกเข้าและค่าสอบวัดระดับชั้นเรียน)
เยน บาท
หลักสูตร 1 ปี 415,000 - 997,400 132,800 - 319,168
หลักสูตร 1 ปีครึ่ง 760,000 - 1,530,000 243,200 - 489,600
หลักสูตร 2 ปี 1,070,000 - 2,000,000 342,400 - 640,000
ที่มา : สมาคมส่งเสริมการศึกษาภาษาญี่ปุ่น (Association for the Promotion of Japanese Language Education)Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.