ขนาดตัวอักษร  small middle large
          

日本語 |  English |  简体中文 |  繁體中文 |  한국어 |  Indonesia |  ไทย |  Tiếng Việt


ขั้นตอนการเข้าประเทศญี่ปุ่น
สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เอกสารที่จำเป็น
(1) ใบอนุญาตให้เข้าศึกษาจากสถาบันที่จะเข้าการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น (โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น, วิทยาลัย, มหาวิทยาลัย เป็นต้น)
(2) หนังสือเดินทาง (passport)
(3) วีซ่าที่ออกให้จากสถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน
(4) ใบสถานภาพการพำนัก (Certificate of Eligibility) (ถ้ามี)

สถานภาพการพำนักในญี่ปุ่นที่ได้รับอยู่ในประเภทใด?
สถานภาพการพำนักแบ่งตามสถานภาพและประเภทกิจกรรมที่อนุญาตให้ชาวต่างชาติทำในญี่ปุ่นออกเป็น 30 ประเภท สำหรับการมาศึกษาที่ญี่ปุ่นจะได้วีซ่าประเภท“นักศึกษาวิทยาลัย(College Student)” ซึ่งหากได้รับสถานภาพประเภทอื่นนอกจากนี้ อาจมีข้อจำกัดในการยื่นสมัครขอทุนการศึกษา วิธีการสอบเข้า ฯลฯ
สถานศึกษา ระยะเวลาการพำนัก
มหาวิทยาลัย 4 ปี 3 เดือน, 4 ปี, 3 ปี 3 เดือน, 3 ปี, 2 ปี 3 เดือน, 2 ปี, 1 ปี
3 เดือน, 1 ปี, 6 เดือน หรือ 3 เดือน
วิทยาลัยระยะสั้น
วิทยาลัยเทคนิค
วิทยาลัยอาชีวศึกษา
หลักสูตรภาษาญี่ปุ่นในมหาวิทยาลัยเอกชน
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (ภายใน 1 ปี) 1 ปี 3 เดือน, 1 ปี, 6 เดือน หรือ 3 เดือน
โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น (ยกเว้นในวิทยาลัย อาชีวศึกษา)

ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น
 
ขั้นตอนการขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นมี 2 วธิ ี
(1)
การขอวีซ่าโดยไม่มี “หนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก”
ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นต้องมาขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในประเทศของตน วิธีนี้จะใช้เวลาค่อนข้างมาก เนื่องจากต้องมีการส่งเอกสารต่างๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นเองและระหว่างประเทศที่กำลังอาศัยอยู่กับประเทศญี่ปุ่น
(2)
การขอวีซ่าโดยมี “หนังสือรับรองสถานภาพการพำนัก”
หลังจากได้รับ “หนังสือรับรองสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น” จากกองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ในประเทศญี่ปุ่นแล้ว ผู้ที่ต้องการศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่นหรือตัวแทนสามารถนำเอกสารดังกล่าวไปยื่นขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นได้ทันที ณ สถานทูตญี่ปุ่น ในประเทศของตนซึ่งวิธีนี้จะใช้เวลาน้อยกว่าเมื่อเทียบกับวิธีแรกการดำเนินการขอเข้าประเทศญี่ปุ่นเพื่อทำการสอบ
การมาสอบที่ประเทศญี่ปุ่นจำเป็นต้องยื่นขอวีซ่าประเภท “พำนักระยะสั้น” ที่สถานทูตญี่ปุ่น โดยต้องนำบัตรประจำตัวผู้สอบไปด้วย กำหนดเวลาของวีซ่าประเภทนี้ คือ 15, 30 หรือ 90 วัน แต่หากดำเนินการสมัครเข้าสถานศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยในกำหนดเวลานี้ อาจยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักที่ญี่ปุ่นได้

ระบบผู้ค้ำประกันในการขอเข้าประเทศญี่ปุ่น
จำเป็นต้องมีผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายแทนหากผู้เรียนไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองได้ สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับผู้ค้ำประกัน ดูที่หน้า
imageผู้คำ้าประกัน

บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)
“บัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card)” จะออกให้แก่นักศึกษาต่างชาติที่มีระยะเวลาพำนัก เกิน 3 เดือน เมื่อได้รับแล้วจำเป็นต้องพกติดตัวเสมอและพร้อมแสดงเมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือตำรวจขอดู นอกจากนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลในบัตร ย้ายหรือออกจากสถาบันการศึกษา ต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองท้องถิ่น
=>
ขั้นตอนดำเนินการ
(1) กรณีเข้าประเทศที่สนามบินนาริตะ สนามบินฮาเนดะ สนามบินจูบุ และสนามบินคันไซ
ขณะตรวจคนเข้าเมือง นักศึกษาต่างชาติจะได้รับบัตรประจำตัวผู้พำนักหลังจากมีที่อยู่แน่นอนที่ญี่ปุ่นแล้ว ให้นำบัตรนี้ไปยื่นที่สำนักงานเขตที่พักอาศัยภายใน 14 วัน
(2) กรณีเข้าประเทศที่สนามบินอื่น นอกเหนือจากข้างบน
ขณะตรวจคนเข้าเมือง จะได้รับประทับตราเข้าประเทศพร้อมทั้งตรา “ออกบัตรประจำตัวผู้พำนักวันหลัง (在留カード後日交付)” ลงบนหนังสือเดินทาง หลังจากยื่นสถานที่พักอาศัยแล้ว บัตรประจำตัวผู้พำนักจะจัดส่งให้ตามที่อยู่ที่ยื่นไว้

การขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ
เนื่องด้วยสถานภาพ “นักศึกษาวิทยาลัย” เป็นวีซ่าสำหรับการเข้ามาศึกษาต่อในสถานศึกษาในประเทศญี่ปุ่นเท่านั้น จึงไม่อนุญาตให้นักศึกษาทำงานได้ ในกรณีที่นักศึกษาต้องการทำงานพิเศษ จะต้องยื่นคำร้อง image“ขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพ” ที่กองตรวจคนเข้าเมือง สำหรับชาวต่างชาติที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย วิทยาลัยระยะสั้น บัณฑิตวิทยาลัย หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษา และอยู่ในระหว่างการหางานทำในประเทศญี่ปุ่นด้วยสถานภาพการพำนักประเภท “กิจกรรมตามที่ระบุ” ก็สามารถขออนุญาตทำกิจกรรมนอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามสถานภาพได้เช่นกัน

การกลับประเทศชั่วคราว
ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นแต่ต้องการเดินทางกลับประเทศหรือเดินทางไปยังประเทศอื่นชั่วคราวภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า ควรดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพราะหากไม่ได้ทำเรื่องขออนุญาตกลับเข้าประเทศอีก (Re-entry Permit) ก่อนที่จะเดินทางออกนอกประเทศญี่ปุ่น จะต้องยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตญี่ปุ่นในต่างประเทศใหม่ ทั้งนี้ ผู้พำนักระยะกลาง-ยาวที่ถือหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุและบัตรประจำตัวผู้พำนัก (Residence Card) ที่แสดงเจตนาว่าจะเดินทางออกและกลับเข้าประเทศอีกนับตั้งแต่เดินทางออกภายใน 1 ปี (ผู้ที่ได้ระยะเวลาพำนักน้อยกว่า 1 ปีให้นับจนถึงวันหมดระยะพำนัก) ไม่จำเป็นต้องขออนุญาตเดินทางเข้าประเทศอีก
image ทุกครั้งที่จะออกจากประเทศญี่ปุ่น ต้องแสดงบัตรประจำตัวผู้พำนัก พร้อมทำเครื่องหมายในช่อง “Departure with Special Re-entry Permission” บน ED Card ที่ใช้สำหรับการขออนุญาตเดินทางออกและเข้าประเทศอีก

การขอต่ออายุวีซ่า
หากนักศึกษาต่างชาติต้องการพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นต่อเกินกว่าระยะเวลาที่กำหนดไว้ในวีซ่า จะต้องทำเรื่องขอต่ออายุวีซ่าที่กองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ (โดยปกติแล้วควรต่อก่อนวีซ่าจะหมดอายุประมาณ 3 เดือน) หากพำนักอยู่เกินเวลาที่กำหนด จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีบทลงโทษและยังอาจถูกเนรเทศออกนอกประเทศญี่ปุ่นด้วย

10 การขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น
ในกรณีที่ต้องการยกเลิกกิจกรรมเดิมที่ได้รับอนุญาตให้ทำเพื่อไปทำกิจกรรมอื่นที่ต่างออกไป จะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น ณ กองตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่ี่
image หากทำกิจกรรมอื่นโดยมิได้ยื่นเรื่องขออนุญาตไว้ เช่น การทำงานทำธุรกิจที่มีรายได้ จะถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย

11 การถูกยกเลิกสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่น
หากผู้ที่ยื่นขอสถานภาพมีการยื่นเอกสารที่เป็นเท็จ ปลอมแปลงประวัติ หรือทำกิจกรรมที่ไม่ตรงกับที่ได้รับอนุญาตไว้ จะถูกยกเลิกสถานภาพการพำนักทันที
image นอกจากนี้สำหรับผู้ที่ได้รับสถานภาพการพำนักมาแล้วตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป แต่ยังไม่ทำกิจกรรมที่ตรงกับที่ระบุไว้ในสถานภาพการพำนักที่ตนได้รับ ก็จะถูกยกเลิกสถานภาพการพำนักด้วยเช่นกัน ยกเว้นในกรณีที่มีเหตุอันสมควร

12 การให้ครอบครัวมาที่ญี่ปุ่น
คู่สมรสหรือบุตรของชาวต่างชาติซึ่งมีสถานภาพเป็น “นักศึกษาวิทยาลัย” ที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัย วิทยาลัยหลักสูตรระยะสั้น วิทยาลัยเทคนิค หรือวิทยาลัยอาชีวศึกษาสามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสถานภาพการพำนักในญี่ปุ่นประเภท “พำนักอยู่กับครอบครัว” ได้โดยสามารถพำนักอยู่ในประเทศญี่ปุ่นได้ตามแต่ระยะเวลาที่ถูกกำหนดไว้ในวีซ่าของผู้มีสถานภาพเป็นนักศึกษาวิทยาลัย ขอแนะนำให้นักศึกษาต่างชาติคุ้นเคยกับชีวิตในประเทศญี่ปุ่นและมีความพร้อมในด้านต่างๆ เช่นด้านการเงินเสียก่อน แล้วค่อยพาครอบครัวมา

13 การยื่นเอกสารต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
หากมีการเปลี่ยนชื่อ วันเกิด เพศ สัญชาติ ประเทศ หรือเปลี่ยนสถานศึกษา ต้องยื่นเรื่องต่อสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในท้องที่ภายใน 14 วันตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลง


 

 Print    Tell a friend

Independent Administrative Institution
Japan Student Services Organization Copyright (c) JASSO. All rights reserved.